HEAVY, MASA KOPARKI: 20-50T

  • V1800 EVO
  • V2500 EVO
  • V3500
  • V4500